Nuostatai

KELMĖS KULTŪROS CENTRO KELMĖS JAUNIMO CENTRO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šie nuostatai reglamentuoja Kelmės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) Kelmės jaunimo centro skyriaus (toliau – Skyrius) viziją, misiją, veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas ir teises, darbo organizavimą bei veiklos kontrolę.

2. Skyrius yra Kultūros centro struktūrinis vienetas, sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

3. Skyrius atlieka atviro jaunimo centro funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko teisių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Neformaliojo švietimo koncepcija, Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais nuostatais.

5. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai dirbantys su Skyriaus lankytojais ir Skyriaus paslaugų gavėjais Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

6. Skyriaus buveinė yra J. Janonio g. 11, Kelmė

II. SKYRIAUS VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus vizija: atviras jaunimo centras – atvira ir saugi erdvė darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai, teikianti neformaliojo ugdymo, socialines, pedagogines, psichologines paslaugas.

8. Skyriaus misija: atviras daugiafunkcis jaunimo saviraiškos, užimtumo, konsultavimo, informavimo centras, atitinkantis jaunimo poreikius, padedantis spręsti jaunimo problemas, stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į miesto, rajono ir šalies ekonominį, socialinį, pilietinį gyvenimą, telkiantis dalyvauti sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.

9. Skyriaus tikslai:

9.1. ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas;

9.2. padėti jaunimui integruotis į kultūrinį, socialinį, ekonominį, pilietinį Savivaldybės ir šalies gyvenimą.

10. Skyriaus uždaviniai:

10.1. sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, plėtojant neformalų ugdymą ir kitas darbo su jaunimu formas;

10.2. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie jo socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

10.3. sudaryti sąlygas jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti jaunimo kūrybiškumą;

10.4. skatinti jaunimo saviraišką, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;

10.5. ugdyti jaunimo verslumą ir pilietiškumą;

10.6. plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą jaunimui.

11. Skyriaus, siekdamas įgyvendinti numatytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. organizuoja atviro darbo su jaunimu veiklą, remdamasis atvirumo, prieinamumo, savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo ir orientavimosi į jaunų žmonių sociokultūrinę erdvę principais;

11.2. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis, įgyvendindamas prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias programas;

11.3. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;

11.4. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką;

11.5. organizuoja ir vykdo projektinę veiklą, taiko kitas darbo su jaunimu metodikas;

11.6. organizuoja atviro jaunimo centro veiklą;

11.7. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius, bendradarbiauja su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, su jaunimu dirbančiomis nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, bendruomene;

11.8. kartą per metus įsivertina savo tikslus, veiklos kokybę bei poveikį;

11.9. užtikrina Skyriaus patalpose viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi;

11.10. dirba su savanoriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis;

11.11. skatina ir palaiko jaunimo savivaldą Skyriuje.

12. Skyrius gali vykdyti papildomą veiklą:

12.1. organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą bei pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną;

12.2. organizuoti veiklas, skatinančias teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę;

12.3. vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;

12.4.  bendradarbiauti su regiono, šalies ir užsienio jaunimu bei su jaunimu dirbančiomis įstaigomis ir organizacijomis.

III. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

13. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

13.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

13.2. teikti pasiūlymus, kaip užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, kaip racionaliau naudoti turimus išteklius bei materialines vertybes;

13.3. tobulinti Skyriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją;

13.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Skyriaus veikla reguliuojama Kultūros centro direktoriaus patvirtintomis Kultūros centro darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašymais bei šiais nuostatais.

15. Skyrių sudaro ne mažiau kaip 2 jaunimo darbuotojai, turintys aukštąjį arba jam prilygintą socialinio darbo, (socialinės) pedagogikos ar psichologijos išsilavinimą, arba įgiję jaunimo darbuotojo sertifikatą.

16. Skyriui vadovauja Kultūros centro direktorius. Jaunimo darbuotojai tiesiogiai pavaldūs kultūros centro direktoriui.

17. Jaunimo darbuotojai:

17.1. koordinuoja Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal Kultūros centro direktoriaus jiems nustatytas kompetencijas;

17.2. rengia Skyriaus veiklos planavimo dokumentus, veiklos ataskaitas, teikiamų paslaugų sąrašą;

17.3. veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam;

17.4. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus, Skyriaus vidaus tvarkos dokumentus;

17.5. užtikrina Skyriuje esančio inventoriaus ir materialinių vertybių saugumą bei teisingą eksploatavimą;

17.6. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.7. vykdo kitus Kultūros centro direktoriaus įsakymus ir kitų teisės aktų jiems suteiktus įgaliojimus.

18. Skyriaus darbuotojai vykdo funkcijas, nurodytas pareigybės aprašymuose.

19. Kultūros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais, priima į darbą Skyriaus darbuotojus ir atleidžia iš jo, nustato darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas.

 

V. VEIKLOS KONTROLĖ

20. Skyriaus veiklos kontrolę vykdo Kultūros centro direktorius, kitos įgaliotos institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės kitų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Kultūros centro direktoriaus įsakymu.